ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY

GDPR Sekretesspolicy

Maki Caenis (www.makicaenis.com & www.makicaenis.studio) har upprättat följande policy för skydd av personuppgifter och har etablerat ett system för skydd av personuppgifter, och har säkerställt att alla anställda är medvetna om vikten av skyddet av personuppgifter och är engagerade i att skydda dem. De personuppgifter som avses här är personuppgifter som identifierar en individ. Med personlig information avses här all data som kan identifiera en individ.


Hantering av personlig information

För att hålla kundernas personuppgifter korrekta och aktuella och för att förhindra obehörig åtkomst till, förlust, skada, förfalskning eller läckage av personuppgifter vidtar Bolaget nödvändiga åtgärder såsom att underhålla ett säkerhetssystem, utveckla ett ledningssystem och grundlig personalutbildning, och implementerar säkerhetsåtgärder och strikt hantering av personlig information.


Typer av personlig information som kan samlas in

Företaget kan samla in följande personuppgifter från kunder

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, åsikter och synpunkter på våra tjänster och förfrågningar, som kan användas för att identifiera individen.


Syftet med användningen av personlig information

Personlig information som erhålls från kunder kommer att användas för att skicka e-post och material för att kunna kontakta dig, informera dig om vår verksamhet och evenemang samt svara på dina frågor.


Förbud mot avslöjande och tillhandahållande av personlig information till tredje part

Företaget kommer att korrekt hantera den personliga information som tas emot från kunder och kommer inte att lämna ut personlig information till tredje part, förutom i följande fall.

Där kunden har gett sitt samtycke.

När vi lämnar ut informationen till entreprenörer som vi lägger ut våra tjänster till för att kunna tillhandahålla den tjänst som kunden efterfrågar.

När det är nödvändigt att lämna ut informationen i enlighet med lagen.


Säkerhetsåtgärder för personuppgifter

Företaget vidtar alla möjliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa riktigheten och säkerheten för personlig information. Om personuppgifter behandlas av en extern entreprenör säkerställer vi att entreprenören följer denna integritetspolicy.


Förfrågningar mm från kund

Om en kund vill (1) kontrollera, (2) korrigera, lägga till, radera eller utöva rätten till dataportabilitet, eller (3) stoppa användningen av eller återkalla samtycke till användningen av hans eller hennes personuppgifter (nedan kallat som "förfrågningar etc."), kommer vi att svara efter att ha bekräftat identiteten på den berörda personen. Vänligen kontakta oss med hjälp av förfrågningsformuläret.


Observera att enskilda ärenden kommer att hanteras enligt de former och metoder som företaget angett.


Efterlevnad och granskning av lagar och förordningar

Företaget kommer att följa japanska lagar, förordningar och andra normer som är tillämpliga på personlig information som innehas av företaget och kommer att granska och förbättra denna policy från tid till annan.

Företaget kommer inte att överföra data till länder eller regioner som inte tillhandahåller personuppgiftsskydd motsvarande det som tillhandahålls enligt EU:s allmänna direktiv om skydd av personuppgifter.


Klagomål och förfrågningar om personuppgifter

Maki Caenis. personuppgiftsansvarig, ägare Maki Caenis.

Sekretess- och cookiepolicy


Caenis fiskeguidetjänst och dotterbolagen och dotterbolagen som utgör Maki Caenis (tillsammans, "Gruppen") har åtagit sig att skydda din personliga information och integritet. Denna policy förklarar hur och varför vi samlar in, lagrar, delar och använder din personliga information, och anger de alternativ du har om när och hur vi delar din personliga information.


"Personlig information" är information eller data som registreras i någon form som, ensam eller tillsammans med annan information tillgänglig för oss, identifierar dig personligen.


Denna policy gäller inte praxis för företag eller webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Det gäller inte heller personer vi inte anställer eller leder.


Vår webbplats ("Webbplatsen") kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parts företag eller individer med olika sekretesspraxis. Var försiktig när du lämnar vår webbplats och granskar integritetspolicyn för andra av hans webbplatser. Vi har ingen kontroll över den personliga information du kan lämna till dessa tredje parter. Dessutom är vi inte ansvariga för tredje parts sekretesspolicyer, policyer eller hur de hanterar den data de samlar in.


Om vår begäran om din personliga information är baserad på ditt samtycke, det vill säga inte baserad på lagkrav, är du inte skyldig att ge oss dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst därefter. För att återkalla ditt samtycke, se avsnittet Hur du kontaktar oss med frågor eller funderingar om vår sekretesspraxis. Detta kan också automatiskt säga upp ditt avtal med koncernen.


Där EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”) gäller, har du vissa juridiska rättigheter, som beskrivs i avsnittet ”Tillgång till personlig information”. När vi samlar in din personliga information kommer vi att meddela dig:


våra kontaktuppgifter;

Syfte med insamling och rättslig grund.

I tillämpliga fall, vårt berättigade intresse av att samla in din personliga information.

Tredje parter eller kategorier av tredje parter som tar emot din personliga information.

Överföringar av personlig information till länder eller organisationer utanför EU, och lämpliga skyddsåtgärder som gäller för att göra det, och där sådana skyddsåtgärder kan nås.

Kriterierna vi använder för att avgöra hur länge dina personuppgifter lagras.

Rätt att begära begränsning eller invändning mot tillgång till, rättelse, radering eller behandling av personuppgifter.

Rätten att när som helst återkalla samtycke om du har lämnat dina personuppgifter baserat på samtycke.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i en EU-medlemsstat.

Huruvida du är skyldig att lämna personuppgifter och eventuella konsekvenser av att inte lämna sådan information. och

Huruvida vi behandlar automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, baserat på den personliga information du lämnar.

Men om vi redan har underrättats om ovanstående information, kanske vi inte lämnar ytterligare meddelande.


Enligt GDPR, om din personliga information lämnas till oss av en annan part än dig, kommer vi, utöver ovanstående information, inom en rimlig tidsperiod efter att ha erhållit informationen, att behandla relevanta personuppgifter. Meddela kunder var de fick sina kategorier och information. Men om du redan är medveten om detsamma, eller om vi enligt lag är skyldiga att erhålla informationen, eller skulle kräva en orimlig ansträngning för att förse dig med sådan information, tillhandahåller vi inte ovanstående detaljer till dig.


För kunder som inte omfattas av GDPR, om vi får information från en annan part än dig (till exempel ett speciellt program där medlemmar hänvisar vänner), kommer den informationen endast att användas för specifika ändamål. skäl att tillhandahålla. Om du ger oss personlig information om andra, berätta alltid för dessa personer och

   Du bör meddela dem att du kan hitta en kopia av denna policy på


samtycke

Denna policy utgör en del av villkoren för din användning av vår tjänst. Genom att använda vår webbplats, centrala bokningstjänster, bo på våra hotell, använda våra produkter och/eller tjänster, eller delta i våra program, godkänner du denna policy. öka.


När samlas dina personuppgifter in?

Vi samlar in din personliga information när du deltar i guidade tjänster. Till exempel samlar vi in dina personuppgifter när du bokar en guidetjänst.


och/eller när du betalar för guidetjänster eller ger gästkommentarer eller feedback.


Dessutom kan vi samla in din personliga information när någon internetaktivitet initieras. Till exempel, när du besöker vår webbplats kan vi samla in information genom användning av teknik av våra tredjepartstjänsteleverantörer, såsom pixlar och andra spårningsverktyg och liknande tekniker. Vi kan också samla in din information när du fyller i våra onlineformulär (som onlinebokningar eller undersökningar). Dessutom, när du bokar eller registrerar dig för ett medlemskapsprogram som erbjuds av gruppen, på grund av arten av design och drift på systemet kommer den personliga informationen du tillhandahåller att automatiskt samlas in av den tredje partens systemtjänstleverantör. Genom liknande systemdesigner samlar även våra leverantörer av reklamtjänster, leverantörer av affärsinformationsverktyg, leverantörer av marknadsföringsverktyg, tjänsteleverantörer för kanalchefer, leverantörer av kundvagns- och enkättjänster, bokningstjänsteleverantörer och Google Analytics automatiskt in din information. . Personlig information när du besöker vår webbplats. För mer information, se Webtekniker som används för att passivt samla in information om dig.


Om du väljer att delta i våra marknadsföringsprogram samlar vi in dina personuppgifter. Om du till exempel registrerar dig för våra medlemstjänster, deltar i kundundersökningar, deltar i att titta på videoinnehåll online eller prenumererar på våra nyhetsbrev, kan vi få erbjudanden eller kommunikation via e-post eller andra kanaler. Begäran om att få kampanjer. Vi får även kundinformation från överföringar från tredje part. Sådana tredje parter inkluderar researrangörer, resebyråer (oavsett om de är online eller inte) och liknande. Företag som har rätt att dela information med oss. Vi kan också ingå strategiska relationer med företag utanför koncernen som erbjuder produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig (”Strategic Partners”), såsom flygbolag och hotellpartners. Vi skickar personlig information om dig som en del av vår strategiska relation.


Vilken personlig information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar några eller alla av följande personuppgifter om dig:


Information om dig, såsom ditt namn, födelsedatum, nationalitet, kontaktuppgifter inklusive e-postadress och telefonnummer, resedokument, fotografier och andra bilder.

Betalningsuppgifter som används för att betala för andra produkter och tjänster, såsom kredit- eller betalkortsnummer och utgångsdatum, kontoinformation och faktureringsinformation.

Reseinformation, såsom din resplan och andra servicepreferenser, speciella behov och problem, reseval, biluthyrning och andra tillägg till resepaket. när du använder tjänsterna eller ändrar din personliga profil; Vi kan samla in och behandla känsliga personuppgifter. Till exempel kan vi ange din religiösa övertygelse, till exempel när du har att göra med speciell medicinsk hjälp eller tillgång till hjälp eller specifika kostbehov. såvida vi inte har tillåtelse att behandla sådana personuppgifter enligt tillämplig lag.

Arrangemang för tidigare guidade turer, feedback om dina erfarenheter och preferenser och information om din användning av våra produkter och tjänster.

Interaktioner med dig – Vi kan kommunicera med varandra, inklusive samtal som görs via våra callcenter, interaktioner mellan dig och vår personal eller representanter, interaktioner med oss eller inlägg om oss på sociala medier eller annan offentlig. korrespondens. Källor och svar på marknadsundersökningar och tävlingar utförda av eller för vår räkning.

Detaljer om besök på vår webbplats, användning av våra mobilapplikationer och annan data som samlas in genom cookies och annan spårningsteknik (inklusive information som du visar). Din personliga information kan samlas in automatiskt när dessa spårningstekniker tillämpas. För att visa aggregerade trender och statistisk analys och mer relevanta annonser och budskap. För mer information om dessa metoder, se Hantera och välja bort cookiesinställningar och dina val när det gäller användning av din personliga information för marknadsföringsändamål.

IP-adress och webbläsartyp kan också samlas in.

används för sina egna analytiska syften för att förbättra våra tjänster och är åtskilda från all cookieinformation som samlas in. Din flickväns IP-adress kan användas under vissa omständigheter för att förhindra kriminell aktivitet på hennes webbplats.

Anställningsinformation – Om du är anställd av en av våra företagskunder eller statliga kunder, eller på annat sätt skaffar resor eller produkter eller tjänster i samband med vår företags- eller statliga kund, kan vi samla in din personliga information, inklusive ditt namn, Samla in viss information om din anställning eller relation med sådana kunder. Din arbetsgivare, din yrkestitel och kontaktuppgifter till jobbet.

Vi kommer endast att samla in personlig information som är nödvändig och relaterad till ett specifikt, identifierat syfte (se avsnittet "Användning av personlig information") och kommer inte att använda det för något annat ändamål utan ditt medgivande. det finns inget.


Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år eller minderåriga under den ålder som krävs enligt tillämplig lag. Om du tror att ditt barn har försett oss med personlig information, vänligen kontakta oss så att vi kan identifiera och radera ditt barns personuppgifter.


Användning av personlig information.

Vi ger dig val om hur vi använder och delar din personliga information och respekterar dina val.


Tabellen nedan anger varför vi behandlar dina personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen. För vår legi tidsmässiga intressen, såvida vi inte visar övertygande legitima skäl eller om vi eller en tredje part begär informationen för att fastställa eller försvara rättsliga anspråk, får du inte göra sådan användning. kan invända mot


Syfte/aktivitet Rättslig grund för behandling

Förse dig med information, program, produkter och tjänster du efterfrågar

- kontraktets fullgörande;


- Legitima intressen (så att vi kan uppfylla våra skyldigheter och tillhandahålla tjänster till dig)


Känslig personlig information


- Samtycke


Anpassa och skräddarsy din guideserviceupplevelse

- kontraktets fullgörande;


- Legitima intressen (för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster)


Känslig personlig information


- Samtycke


För att stödja funktionalitet och anpassa webbplatsens layout och innehåll efter dina behov, intressen och preferenser - berättigat intresse (att upprätthålla och förbättra kvaliteten på våra tjänster)

Driva och underlätta deltagande i vårt strategiska partnerprogram.


- Samtycke


・Utförande av kontrakt


- Berättigade intressen (så att vi kan ge dig personliga tjänster)


För säkerhet och förebyggande av bedrägerier, för att följa våra juridiska skyldigheter och för administrativa ändamål

- kontraktets fullgörande;


-Juridiska skyldigheter, rättsliga anspråk


- Berättigade intressen (att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter, för att skydda oss från bedrägerier och andra olagliga aktiviteter)


Känslig personlig information


- rättsliga anspråk


- betydande allmänintresse


Förstå dina gäster bättre och analysera deras preferenser och marknadstrender

- Samtycke


- kontraktets fullgörande;


- Legitima intressen (för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster)


Känslig personlig information


- Samtycke


För att bättre marknadsföra, marknadsföra, hantera, tillhandahålla och förbättra våra program, produkter, tjänster och webbplatser.

- Samtycke


- Legitima intressen (för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster)


Känslig personlig information


- Samtycke


Skicka reklammeddelanden och specialerbjudanden till dig baserat på dina sekretessinställningar, såsom profilering och riktad reklam

- Samtycke


- Legitima intressen (för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster)


Känslig personlig information


- Samtycke


Lagringstiden för personuppgifter baseras på affärsmässiga behov eller lagkrav. Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in. Till exempel, (i) kan vi behålla register över vissa transaktionsdetaljer och kommunikation tills anspråket som härrör från transaktionen med oss löper ut (i enlighet med lokal lagstiftning, under den längsta perioden sedan den relevanta transaktionen inträffade). 15 år i Japan (i de flesta fall 7 år i Japan); information för att uppfylla lagstadgade krav; Efter lagringsperioden kommer vi antingen att förstöra eller anonymisera din personliga information (i vilket fall vi ytterligare kan behålla den anonymiserade informationen och använda den för våra legitima intressen, såsom affärsanalys). .


Dina val när det gäller användning av personlig information för marknadsföringsändamål

Vi kan meddela dig om marknadsföring och kampanjer via post, telefon eller online (inklusive e-post, mobila enheter eller online bannerannonser). Marknadskommunikation från oss när vi hämtar dig.

Personlig information. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kommer inte längre att få marknadsföring eller kampanjer från oss. Se hur du kontaktar oss om du har frågor eller funderingar om vår sekretesspraxis. Vi ger dig också möjligheten att avbryta prenumerationen på direktmarknadsföringskommunikation som skickas till dig eller att välja bort ytterligare kommunikation.


Om du väljer att inte ta emot reklammeddelanden från oss kommer vi inte att skicka reklammeddelanden till dig eller dela din personliga information med andra företag för deras marknadsföringsändamål. Vi kommer att uppdatera dina sekretessinställningar inom 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.


Observera att vissa av annonserna du ser när du surfar online visas av våra leverantörer av reklamtjänster. De visar relevanta reklammeddelanden till användaren baserat på användarens preferenser, lärt sig genom cookies inbäddade på vår webbplats.


Vi kommer inte att dela din personliga information med strategiska partners för marknadsföringsändamål utan ditt medgivande. Om du samtycker kommer vi att dela dina personuppgifter. Detta möjliggör resor, transport, detaljhandel, mat och dryck, kreditkort, underhållning, sociala nätverk och liknande tjänster. Om du inte vill få denna information från våra strategiska partners, våra koncernbolag och deras licenstagare eller tredje part ska du kontakta dem direkt.


Vi kan fortsätta att kontakta dig för kundundersökningar och administrativa ändamål, såsom att bekräfta bokningar och transaktioner du har gjort, meddela dig om din kontostatus och bjuda in dig att uppdatera din onlineprofil. Kontakta oss för att stänga ditt konto. I detta avseende, vänligen se Hur du kontaktar oss om du har frågor eller funderingar om vår sekretesspraxis.


Dela personlig information

I enlighet med denna policy

, kan vi komma att dela din personliga information med andra vi väljer, endast på grund av att vi behöver veta, enligt följande:


Vi väljer noggrant ut dina personuppgifter, bland våra koncernbolag och av andra koncernbolag och deras licenstagare, grupper för att förse dig med den information, produkter och tjänster du efterfrågar. tredje part, strategiska partners och/eller tjänsteleverantörer. Kampanjer och specialerbjudanden som de tror kan intressera dig eller anpassa din upplevelse. Vår delning är föremål för denna policy. Till exempel kan grupppersonal, bokningspersonal som använder våra bokningsverktyg, IT-avdelningar, kommersiella partners, medicinska tjänster (om tillämpligt) och juridiska tjänster (om tillämpligt) ha tillgång till dina uppgifter. I allmänhet kommer lämpliga personer inom gruppen att ha tillgång till vissa kategorier av personlig information för att fullfölja avtalet mellan dig och gruppen.


Vi delar även dina personuppgifter med företag som utför tjänster för vår räkning, till exempel företag som tillhandahåller marknadsföringsstöd eller tekniskt infrastrukturstöd. De kan inkludera tredje parts betalningsbehandlare, betaltjänstleverantörer, banker och finansiella institutioner, kreditkortsföretag, IT- och marknadsföringsstödtjänster. Säljare eller tredje parts tjänsteleverantörer i samband med marknadsföringskampanjer och tjänster som erbjuds av koncernen (se Dina val angående användning av personlig information för marknadsföringsändamål). Till våra rådgivare, inklusive våra revisorer, advokater och andra professionella rådgivare och affärskontakter, för att bättre hantera eller utveckla våra affärs- och efterlevnadsmål. Varje person som kan vara inblandad i processen att göra researrangemang för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter.


För att fullfölja våra legitima intressen samtidigt som vi skyddar dina rättigheter och friheter använder våra tjänsteleverantörer den personliga information vi delar för de syften vi tjänar. Du måste följa alla tillämpliga integritets- och dataskyddslagar.


Vi kommer att dela din personliga information med ditt samtycke och anvisning, eller med andra som du ger oss rätt att avslöja.


När vi överför din personliga information till en annan enhet som har förvärvat eller kan komma att förvärva aktier i eller i stort sett alla tillgångar i något av våra koncernföretag, medlemmar i vår grupp eller någon av deras affärsavdelningar som finns. som ett resultat av försäljning, fusion eller rekonstruktion, konkurs, upplösning eller likvidation; I händelse av en sådan överföring kommer den förvärvande enhetens användning av din personliga information att fortsätta att omfattas av denna policy. huvudintresse

Upprätthålla och förbättra kvaliteten på våra tjänster.


Andra som kan dela eller överföra din personliga information med icke-anslutna tredje parter, till exempel när vi bedömer att avslöjandet är lämpligt för att följa en lag, myndighetskrav, domstolsbeslut eller stämning. Det finns begränsade omständigheter för brottsbekämpande eller andra statliga utredningar (oavsett jurisdiktion). För att förhindra eller utreda möjliga brott som bedrägeri och identitetsstöld. För att skydda de lagliga rättigheterna, egendomen eller säkerheten för dig, koncernen, våra anställda, agenter, andra gäster eller allmänheten. Vi måste göra detta för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.


Särskilt meddelande för invånare i Kalifornien. Enskilda kunder som är bosatta i Kalifornien och har lämnat personlig information till tjänsten kan begära information om utlämnande av vissa kategorier av personlig information till tredje part för direkta marknadsföringsändamål. Sådana förfrågningar ska lämnas via kontaktformuläret. Tillhandahåll inom 30 dagar efter mottagandet av en sådan begäran en lista över de kategorier av personlig information som lämnats ut till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål under det närmast föregående kalenderåret, inklusive namn och adresser till dessa tredje parter. förses med parti. Denna begäran får endast göras en gång per kalenderår. Vi förbehåller oss rätten att inte följa några andra förfrågningar än de som anges i denna paragraf.


Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom vad som beskrivs i denna policy.


Skydd av personlig information.

Vi implementerar lämplig fysisk, teknisk och organisatorisk säkerhet för hantering och överföring av personuppgifter. Detta inkluderar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådan data mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, missbruk, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och alla andra olagliga former av behandling. ingår. .


Vi strävar efter att skydda säkerheten för din information under överföring genom att kryptera informationen du anger och använda Secure Sockets Layer (SSL)-teknik certifierad av Secure Server Certification Authority och skanning av skadlig programvara. .


Ditt kreditkortsnummer lagras eller behandlas inte på våra servrar när du bekräftar bokningar eller behandlar köptransaktioner online.


Tillgång till personlig information

Om du utövar någon av rättigheterna nedan kommer vi att svara på din begäran

inom trettio (30) dagar och i varje fall inom den tidsperiod som föreskrivs enligt tillämplig lag.


Vi tillhandahåller sätt att komma åt din personliga information så att du kan korrigera eventuella felaktigheter. Du kan när som helst uppdatera, radera eller korrigera din grundläggande kontoinformation genom att kontakta oss. Om du vill ha en kopia av din personliga information, överföra din personliga information till en tredje part, invända mot viss behandling av dina personuppgifter, eller bli föremål för profilering och automatiserat beslutsfattande, eller har ytterligare frågor, se Hur du kontaktar Oss Om du har en fråga eller oro angående vår integritet Se praxis för mer information.


Vi kan be dig bekräfta din identitet när du kontaktar oss. Vi kan begränsa eller avslå din begäran om vi inte kan verifiera din identitet, om det innebär avslöjande av konfidentiell eller proprietär information, eller om den på annat sätt är begränsad enligt tillämplig lag.


Du har juridiska rättigheter enligt GDPR angående din personliga information.


teckningsrätter

Du kan be oss bekräfta om vi använder dina personuppgifter. Om det finns tredje parter som skaffar din personliga information kan du begära att vi förser dem med de kategorier av personlig information som berör dig och de syften som vi använder dem för. , kategorier av sådana tredje parter och annan viktig information relaterad till vår användning. Du kan också begära en kopia av din personliga information i våra register.


Rätt till rättelse och att bli bortglömd

Om de personuppgifter som du har lämnat visar sig vara felaktiga eller ofullständiga kan du be oss korrigera densamma. Vänligen förstå att vi först kan behöva verifiera riktigheten av din information innan vi gör några korrigeringar.


Förutom när det är nödvändigt för att fastställa eller försvara rättsliga anspråk eller för att följa tillämplig lag, kan du be oss att radera din personliga information om:


Syftet med samlingen finns inte längre.

Om du vill återkalla ditt samtycke angående användningen av information som tillhandahålls eller erhållits med ditt förhandsgodkännande.

När din personliga information används i ett katastrofalt syfte.


ct för marknadsföringsändamål och du vill inte ta emot sådant material.

Om din personliga information används olagligt.

Där vi är juridiskt skyldiga att radera din personliga information.

Rätt att begränsa användningen av personlig information

Du har rätt att begränsa vår användning av din personliga information i någon av följande omständigheter:


Om du har frågor om riktigheten av din personliga information behöver vi tid för att verifiera den.

Om du inte vill att din personliga information raderas, trots att användningen är olaglig, och du vill begränsa användningen istället.

Vi behöver inte längre dina personuppgifter, utan när vi behöver informationen för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Även om du invänder mot användningen av dina personuppgifter måste vi verifiera om våra legitima intressen av att använda dem åsidosätts.

I de fall som anges i underavsnitt 2. (Rätt att bli korrigerad och glömd) och 3 (Rätt till begränsning av användning av personuppgifter), där det är möjligt och inte kräver onödig ansträngning, kan vi tillhandahålla någon person eller enhet som kommer att meddela dig. den person till vilken din personliga information har lämnats ut i samband med din begäran;


Rätt till dataportabilitet

Där det är tillåtet enligt tillämplig lag, där vi erhåller din personliga information eller din personliga information, baserat på ditt samtycke, i syfte att utföra ett kontrakt som du är part i eller som du blir part i; Om behandlingen av sker på automatiserade sätt har du rätt att be oss att lämna dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Där den personliga informationen vi har är i en digital, överförbar form.


Rätt att invända mot användningen av personuppgifter

Där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av våra legitima intressen kan du invända mot behandlingen, såvida vi inte kan visa tvingande skäl för behandlingen som åsidosätter dina rättigheter och du kan begära radering av din information. Information när det är nödvändigt för att fastställa eller försvara rättsliga anspråk.


Rätt att inte bli föremål för beslut som enbart baseras på profilering

Där vi samlar in din personliga information baserat på ditt samtycke eller enligt EU-lag, eller där vi behöver behandla dina personuppgifter för att utföra våra avtalsförpliktelser mellan dig och oss. Automatiserad bearbetning, inklusive profilering. Däremot profilering baseras på ditt samtycke eller ett avtal med oss, har du rätt att uttrycka din åsikt om det beslutet och/eller dra tillbaka ditt samtycke.


Rätt att bli underrättad om hög risk för eventuellt personuppgiftsintrång

Om det finns ett personuppgiftsintrång och ett sådant brott kan utsätta dig för risken för obehörig åtkomst till din personliga information kommer vi att meddela dig om ett sådant brott.


Vi får inte meddela dig om överträdelser som:


Lämplig skyddsåtgärd

es har genomförts.

Vi har vidtagit efterföljande åtgärder för att säkerställa att du inte utsätts för risken för obehörig åtkomst till din personliga information.

Sådant meddelande till dig kommer att kräva oproportionerliga ansträngningar för att uppnå. I sådana fall kommer vi dock att vidta åtgärder för att meddela dig på offentliga eller liknande sätt så att du effektivt kan få informationen.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER

På grund av vår verksamhet och vår verksamhet är det nödvändigt att överföra din information, inklusive personligt identifierbar information, till interna eller externa mottagare. Andra grupper, företag, datacenter eller tjänsteleverantörer kan finnas i andra länder än ditt land. Våra servrar är belägna i Japan, men vi kan använda ytterligare faciliteter utanför dessa platser.


Olika länder har olika dataskyddslagar, vissa erbjuder ett starkare skydd än andra. För att följa GDPR, när personlig information överförs till länder utanför EU med andra nivåer av personuppgiftsskydd än EU, regleras sådana överföringar av standardavtalsklausuler som definieras av EU-kommissionen. öka.


Genom att använda vår webbplats, delta i våra program eller bo på något av våra hotell samtycker du till överföringen av din personliga information till vilket land som helst i världen enligt följande: öka.


Det är ett villkor för denna policy.


Webbteknik som används för att passivt samla in information om dig

De flesta större webbplatser tar automatiskt emot och registrerar information från din webbläsare i serverloggar när du besöker webbplatsen. För vår webbplats har vi tredjepartstjänsteleverantörer som gör detta med olika metoder, såsom tydliga GIF-filer (även kända som "webbeacons") och "cookies" (beskrivs mer detaljerat nedan), som samlar in denna information.


Denna cookiepolicy gäller för din användning av vår webbplats och våra mobilapplikationer. Denna policy informerar dig också om dina rättigheter gällande cookies och andra spårämnen vi använder. Denna cookiepolicy bör läsas tillsammans med vår integritetspolicy.


kaka

En cookie är en liten textfil som en webbplats lagrar på hårddisken på en besökares dator och innehåller en rad information som besökarens webbläsare tillhandahåller till hennes webbplats varje gång besökaren återvänder.


När du besöker vår flickväns webbplats skickar din flickväns webbläsare automatiskt information direkt till vår tredjepartstjänsteleverantör.


Internetleverantörens IP-adress

Cookieinformation

Unikt användar-ID för enheten

Webbläsartyp och operativsystem som är installerat på din dator

Innehåll och sidor du besöker på vår Hennes webbplats

Frekvens och varaktighet för besök på vår webbplats

Sessions- och beständiga cookies beror på hur länge din personliga information sparas av oss eller av våra tredje parts tjänsteleverantörer.


"Sessionscookies" används av tredje parts tjänsteleverantörer. Varje gång du besöker vår webbplats tilldelas din dator ett unikt, slumpmässigt genererat identifikationsnummer. Sessionscookies upphör när du stänger din webbläsare. Till exempel för att föra information över de sidor du besöker.


"Beständiga cookies" används också av tredje parts tjänsteleverantörer. Dessa cookies upphör inte att gälla när du stänger din webbläsare, utan finns kvar på din dator tills de går ut eller tas bort. För mer information, se Hantera cookie-inställningar och välja bort. Genom att tilldela en beständig, unik identifierare till din dator kan våra tredjepartstjänsteleverantörer skapa en databas med dina tidigare val och preferenser. Om vi behöver samla in dessa inställningar eller inställningar igen, kan vi ge dig dem via vår webbplats. Genom att automatiskt tilldela en permanent, unik identifierare till din dator kan vi mer exakt registrera hur du har besökt vår webbplats och hur ofta du har återvänt. hur vår webbplats används över tid och effektiviteten av våra annonseringsinsatser;


Om du går in på vår webbplats via ett e-postmeddelande som vi skickar dig, eller om du skapar ett "användar-ID" under ditt besök, kan informationen som tillhandahålls av cookies från en av våra tredjepartstjänsteleverantörer vidarebefordras till oss. kan vara länkad till information i register Det identifierar dig personligen.


Utöver ovanstående klassificeringar kan vi använda följande cookies för att tillhandahålla tjänster, beroende på funktionen hos varje cookie.


Strikt nödvändiga cookies - Dessa används för att utföra överföring av kommunikation över elektroniska kommunikationsnätverk eller för att göra det möjligt för tredje parts tjänsteleverantörer att tillhandahålla dessa tjänster till dig. , navigera mellan sidorna och se till att din varukorg sparas vid varje steg i kassaprocessen. Om du blockerar dessa cookies kan vi därför inte garantera användningen eller säkerheten för den webbplats du besöker.


Prestandacookies – Våra tredjeparts-cookieleverantörer använder dessa cookies för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats och för att skräddarsy våra tjänster till dig. och låt oss visa dig innehåll som är relevant för dig. Vi använder till exempel dessa

e cookies för att förstå vilka sidor som besöks oftast eller för att avgöra varför vissa sidor visar felmeddelanden.


Funktionscookies – gör det möjligt för webbplatser att komma ihåg val du tidigare har gjort. Till exempel för att lagra viss information du anger på vår webbplats för att underlätta och anpassa dina efterföljande besök (om besökaren har ett användarkonto, visa besökarens för- och efternamn); eller visas på ett valfritt språk)


Alternativt kan vi tillåta dig att komma åt din personliga sida snabbare genom att spara dina tidigare angivna inloggningsuppgifter eller information.


Sociala mediecookies - Dessa är baserade på Social Connect-funktionen eller när du använder en knapp för sociala medier (t.ex. genom att klicka på "Gilla" på en webbsida). Du kan dela din åsikt om oss och innehållet på vår webbplats på sociala medier. Observera att dessa cookies ställs in av dessa sociala nätverk. Vår användning av cookies styrs inte av denna cookiepolicy, så vi uppmanar dig att läsa den.


Annonscookies – Dessa cookies spårar dina transaktioner på gruppwebbplatser och hjälper oss att visa dig annonser som är relevanta för dig eller baserat på dina intressen. Som sådan kan vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer visa riktad reklam för dessa enheter.


Nedan finns en lista över de cookies som för närvarande används av tredje parts tjänsteleverantörer på vår webbplats. Observera att lagringsperioden för varje cookie kan bestämmas av tredje parts tjänsteleverantörer baserat på deras behov av att uppnå följande mål:


Cookienamn gtag.js, analytics.js, ga.js, urchin.js

Cookie-leverantören Google Analytics

Syftet med kakor

Cookies används för att få en fullständig bild av en besökares vanor och samla in anonym information såsom antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökarna kom till webbplatsen och vilka sidor de besökte, vilket gör det möjligt för oss att spåra deras besök på vår webbplats . Hjälper till att förbättra den övergripande användarupplevelsen.


För mer information

https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/


välja bort

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Svara på din webbläsares "Do-Not-Track"-signaler. Om du inte samtycker till användningen av dessa cookies helt eller delvis, eller om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen återställ dina webbläsarinställningar för att inaktivera eller ändra hennes cookie-inställningar. Du måste göra detta i webbläsarinställningarna för varje webbläsare och enhet du använder. På så sätt kan du bli meddelad innan en viss cookie sparas. Du kan också tillåta cookies endast från specifika webbplatser genom att återställa dem till betrodda webbplatser.


Följande länkar kan hjälpa dig att hantera dina cookieinställningar. Du kan också använda din webbläsares "Hjälp"-alternativ för mer information.


Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=sv&answer=95647


Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies


Adobe (Flash Cookies): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html


Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/


För mer information om cookies, besök https://aboutcookies.org/ eller http://www.allaboutcookies.org/. www.youronlinechoices.eu/ och http://www.aboutads.info


Observera att inaktivering eller återställning av cookie-funktionen kan göra att vissa tjänster blir otillgängliga eller att webbplatsen kanske inte fungerar. Du måste logga in varje gång du besöker. Vi ansvarar inte för några olägenheter, inklusive men inte begränsat till att tjänster inte är tillgängliga i sådana fall.


Vår His-cookiepolicy gäller inte för, och vi är inte ansvariga för, sekretesspraxis på tredje parts webbplatser som kan vara länkade till vår His-webbplats. Vi har ingen kontroll över den personliga information du kan lämna till dessa tredje parter.


Använda WI-FI-tjänsten (SHG Connect)

När du använder WI-FI-tjänsten (SHG Connect) i vår guidetjänst kan vi samla in viss information från dig. De personuppgifter vi samlar in inkluderar registreringsinformationen du anger när du ansluter till WI-FI-tjänsten. En enhetsidentifierare (som en IP-adress) är ett nummer som automatiskt tilldelas din enhet när du använder WI-FI-tjänsten och låter dig identifiera din enhet, inklusive dess typ.


Personlig information som samlas in via WI-FI-tjänsten kommer endast att användas för de syften som beskrivs i denna policy om inte annat meddelas vid tidpunkten för datainsamlingen. Såvida du inte har samtyckt till sådan annan användning eller sådan annan användning är tillåten enligt lag. Den inhämtade informationen kommer att användas för att förstå och analysera användningstrender och användarpreferenser och för att förbättra anslutningstjänsterna.


Ändringar av sekretess- och cookiepolicy

Denna policy kan kompletteras eller ändras av integritetsmeddelanden ("Sekretessmeddelanden") som tillhandahålls vid den tidpunkt då vi samlar in viss personlig information. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra denna policy när som helst. När vi ändrar denna policy beror vad vi erbjuder

om förändringens karaktär.


Vi kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar av denna policy genom att skicka dig ett e-postmeddelande till den e-postadress du senast angav och genom att lägga upp meddelandet på hemsidan på vår webbplats och högst upp i den reviderade versionen. Vi kommer att meddela dig om eventuella policyändringar i minst 30 dagar från det nya ikraftträdandedatumet. Alla väsentliga ändringar av denna policy kommer att träda i kraft det datum som ingår i meddelandet till dig, eller, om inget ikraftträdandedatum är inkluderat, trettio (30) dagar efter att vi skickade meddelandet.


Observera att det är ditt ansvar att uppdatera din onlineprofil så att dina kontaktuppgifter alltid är aktuella. Om du inte anger en aktuell e-postadress är det ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar i denna policy.


Om du endast gör mindre ändringar i denna policy, ersätt denna policy med den nya policyn och ändra "Ikraftträdande" överst i denna policy i minst 30 dagar från det nya ikraftträdandedatumet så att du vet vad som har ändrats. Det ska jag göra. Mindre ändringar inkluderar till exempel ändring av kontaktinformation och exempel i detta avsnitt av policyn.


Genom att delta i något av våra program eller använda vår webbplats, produkter och/eller tjänster samtycker du till eventuella ändringar av denna policy. Om du inte håller med om någon ändring av vår policy måste du meddela oss och stoppa allt ytterligare


Användning av vår webbplats.


Så här kontaktar du oss om du har frågor eller funderingar om vår sekretesspraxis

Du kan göra "Sekretessansvarig" uppmärksam på det genom att kontakta oss via iContact-formuläret.


Vi kommer att svara inom 30 dagar från honom och i alla händelser inom den tidsperiod som föreskrivs enligt tillämplig lag.


Caenis fiskeguideservice respekterar din integritet och behandlar den med omsorg.


Syftet med denna juridiska information är att skapa åtkomst till denna webbplats så att användare kan delta efter att ha accepterat ovanstående principer och åtkomstvillkor.

1. Syftet

Syftet med makicaenis.com och makicaenis.studio via denna webbplats är att tillhandahålla en ytterligare kommunikationskanal för att kommunicera med kunder, kunder och allmänheten.

2. Licensavtal för webbplatsen.

Denna webbplats drivs av makicaenis.com och makicaenis.studio. makicaenis.com och makicaenis.studio ligger utanför de allmänna villkoren som begränsar åtkomst, navigering, användning av webbplatsen "makicaenis.com och makicaenis.studio". Användning av ansvarsfull grafik, ritningar, mönster, koder, programvarubilder, musik, videor, ljud, databaser, bilder, uttryck, information och andra verk som skyddas av nationell lag och internationella avtals egendom. 3. - Åtkomst och datasäkerhet

3.1. Tillgång till "makicaenis.com och makicaenis.studio" är gratis.

3.2. Datan är en datapost och den data blir en del av filen som tillhör caenisflyfish.com. Dessa uppgifter hanteras inte i hemlighet av mig och de kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Tillträde, rättelse, avbokning. För att skydda din personliga information vänligen kontakta makicaenis.com och makicaenis.studio.

3.3 Informationen om dataskyddspolicyn för makicaenis.com och makicaenis.studio beskrivs nedan.

3.4 makicaenis.com och makicaenis.studio Vid åtkomst till tjänstens webbsida kommer servern och spåraren för användarbeteende att lagra data enligt följande standarder och protokoll.

IP-adressen som tilldelas av internetleverantören.

Den besökta webbsidan.

Inte bara den besökta sidan, utan även datum och tid för besöket visas.

Annan information som samlas in är nödvändig för att webbplatsen ska fungera smidigt och är nödvändig för att göra webbplatsen användbar och användbar när det är möjligt.

3.5 makicaenis.com och makicaenis.studio (och vissa externa enheter som används för att tillhandahålla tjänster och innehåll) övervakar cookies för att övervaka insamlade inställningar och användarinformation.

Cookies kommer att förbättra användarens webbplats med hjälp av en liten fil som ber om tillåtelse att placera i datorns navigering. Samtidigt hjälper cookies till att identifiera de vanligaste aspekterna av webbplatsens innehåll. Endast cookies i användarens dator är identifierbara och bättre annonsinformation tillhandahålls. Du behöver inte ange ditt användar-ID och lösenord varje gång du besöker en webbplats eftersom personuppgifter lagras i cookies endast om du har åtkomsträttigheter, som att förenkla åtkomsten till skyddade webbplatser.

För att göra detta, gå till hemsidan för den valda webbläsaren och acceptera cookies. Cookie-underkännande innebär att cookie-funktionen har restriktioner och restriktioner.

4. Använda webbplatsen

4.1. Innehåll som ingår i makicaenis.com och makicaenis.studio tillhandahålls exklusivt för konsumenter eller slutanvändare. Otillåten kommersiell användning av densamma och/eller återförsäljning är uttryckligen förbjuden om inte makicaenis.com och makicaenis.studio tidigare har gett skriftligt tillstånd.

4.2. Användningen och/eller kontraktet av tjänsten som tillhandahålls av "makicaenis.com och makicaenis.studio" kräver att användaren registrerar sig. Användare är ansvariga för att tillhandahålla korrekt och fullständig information. Om du behöver använda ett lösenord för registrering för att få tillgång till tjänsten och innehållet lovar användaren att använda det lösenordet troget och hålla samma konfidentialitet. Användaren lovar också att inte överföra lösenordet till en tredje part permanent eller tillfälligt. Om en tredje part som erhållit lösenordet för aktsamhet från den ursprungliga användaren använde lösenordet är användaren ansvarig för missbruk av tjänsten.

4.3. Åtkomst, navigering och användning av "makicaenis.com och makicaenis.studio" är användarens ansvar. Användaren lovar att strikt följa instruktionerna som makicaenis.com och makicaenis.studio anser nödvändiga för användningen av "makicaenis.com och makicaenis.studio".

4.4. Användaren lovar att använda innehållet på ett troget och legitimt sätt, samtycker specifikt att avfärda följande:

Använd innehållet på ett olagligt sätt, eller använd innehållet för ett syfte eller syfte som leder till en omoralisk eller offentlig skandal.

Om du omfattas av immateriella rättigheter eller industriell äganderätt, kan du reproducera, modifiera eller modifiera innehållet. Det anses vara lagligt tillåtet..

Använda innehåll erhållet från webbplatsen, särskilt all slags information, annonser, distansförsäljning eller servicemeddelanden och/eller andra typer av beteende för kommersiella ändamål, avsett för allmänna medborgare, oavsett syfte. Skicka irriterande meddelanden. Dessutom avstår vi från kommersialisering eller avslöjande av ovanstående information.

All information, kommentarer, förslag, idéer etc. som tas emot på denna webbplats anses ha tillhandahållits fritt. Vänligen skicka inte information som inte överensstämmer med denna riktlinje.

5. Ansvar och garanti

makicaenis.com och makicaenis.studio , uttryckligen eller underförstått, inga lagliga or någon annan typ av garanti.

Ingen tillgänglighet av webbplatser, eller skadliga element som buggar eller virus på webbplatser eller servrar att göra tillgängliga.

makicaenis.com och makicaenis.studio orsakades av eller orsakades i samband med intrång i villkoren, normerna och instruktionerna som ställts av makicaenis.com och makicaenis.studio på "makicaenis.com och makicaenis.studio", eller har ådragits av en tredje part Skador, förluster, .com "eller genom störningar i IT-säkerhetssystemet,

Icke desto mindre utför makicaenis.com och makicaenis.studio en smidig drift av "makicaenis.com och makicaenis.studio" och en rimlig ansträngning i linje med företagets möjlighet och den nuvarande IT-statusen för att förhindra närvaro och infektion av viruset Det är att förklara att, buggar och andra maligna element.

Samtidigt är makicaenis.com och makicaenis.studio inte ansvariga för eventuella klagomål eller klagomål som inte följer ovanstående villkor och direkt eller indirekt härrör utan att ha läst villkoren.

6. - Länk

Vår webbplats kan innehålla länkar för att besöka andra webbplatser. Var medveten om att makicaenis.com och makicaenis.studio inte har kontroll över andra webbplatser. Därför kan makicaenis.com och makicaenis.studio inte hållas ansvariga för hanteringen och innehållet på dessa webbplatser.

makicaenis.com och makicaenis.studio ska inte hållas ansvariga för några anspråk, klagomål eller förfrågningar som kan uppstå som ett resultat av tjänster som tillhandahålls av tredje part. makicaenis.com och makicaenis.studio kan tillåta tredje part att marknadsföra vissa tjänster.

makicaenis.com och makicaenis.studio är inte ansvariga för och därför ansvariga för att ställa allmänna och specifika villkor som ska beaktas med avseende på användning, löften eller kontrakt av dessa tjänster till tredje part.

7. - Termin och förändring

7.1. makicaenis.com och makicaenis.studio rätten att ändra dessa villkor när som helst. Sådana ändringar kommer att träda i kraft när de publiceras på webbplatsen.

7.2. Perioden för tillämpning av dessa allmänna villkor är densamma som den visade perioden. Om en hel eller partiell ändring införlivas, ändras det allmänna villkoret automatiskt, och giltigheten för samma villkor är giltigheten av det ändrade villkoret.

7.3. makicaenis.com och makicaenis.studio rätten att säga upp, avbryta eller avbryta. 

Beställning, Betalning.

Om beställningar

I princip alla spön tillverkas på beställning.

Vänligen meddela oss dina önskemål först.

Om avbokningar

Vi kommer att börja tillverka spöet efter att vi mottagit din beställning, så avbokningar för din bekvämlighet är inte möjliga. Ingen återbetalning är möjlig.

Leveranstid

Det tar cirka sex månader från datumet för den formella reservationen.

En formell bokning definieras som den tidpunkt då förskottsbetalningen görs.

Vid lager

Beställningen kommer att skickas så snart full betalning har mottagits.

Betalning

Förskottsbetalning vid beställningstillfället, saldo vid färdigställande. Vänligen betala även de faktiska fraktkostnaderna.

Om tullavgifter.

Kunderna är ansvariga för att betala det tullbelopp som anges för deras land.

Frakt

Vi skickar med antingen FedEx, D.H.L U.S.P.S. Försäkring är obligatorisk. Vi kommer att e-posta dig spårningsnumret tillsammans med fraktbolaget U.R.L. efter frakt.

Förpackning.

Spöna packas säkert och skickas med en "Handle with Care"-skylt på engelska. Det har hittills inte inträffat några olyckor på grund av förpackningar i frakten. Jag använder inte träförpackningar då det ökar fraktkostnaderna på grund av sin vikt. Vi packar fodralet i ett hårdplastfodral och packar sedan fodralet för att stå emot ytterligare yttre stötar.

Skador under frakt

Vid skador på godset, vänligen kontakta fraktbolaget och oss omedelbart.

Returnerar.

Returer och återbetalningar kan inte göras av kunden.

Eventuella andra reparationer kommer endast att utföras av den första ägaren på dennes egen bekostnad.

Återförsäljningsartiklar är undantagna.