Fly tying.Wet fly.

08/29/2020

©︎Maki.
©︎Maki.
Mustad 80500.#12.
©︎Maki.
©︎Maki.